728 x 90  • Tàu lượn siêu tốc lập 10 kỷ lục thế giới

    Tàu lượn siêu tốc lập 10 kỷ lục thế giới 25

    Đồng thời, Cedar Point sẽ trở thành công viên có nhiều tàu lượn cao trên 60 m nhất thế giới (5 tàu) và công viên nhiều tàu lượn nhất (72 tàu). Như vậy tàu lượn Valravn sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp lập nên 10 kỷ lục thế giới bằng sự xuất hiện của mình.

    CHI TIẾT